Unia Europejska

Informacja o projekcie

Projekt pt. „Technologia fotorealistycznej wizualizacji trójwymiarowej i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach" został zrealizowany przez firmę Katarzyna Burda Agencja Social Media w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UE

Cele projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie fotorealistycznej wizualizacji 3D i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach.

Planowane efekty: Opracowany i przetestowany w warunkach rzeczywistych prototyp systemu fotorealistycznej wizualizacji 3D i animacji ubrań (technologia na poziomie gotowości IX).

Wartość projektu: 3.201.709,20 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 2.275.657,93 PLN.

Harmonogramu projektu:

Projekt był realizowany od września 2017 do sierpnia 2019.

  • Etap 1 - Opracowanie metody generowania modelu ubrania oraz modelu i animacji osoby dla wirtualnej przymierzalni (badania przemysłowe).

  • Etap 2 - Opracowanie metody wizualizacji ubrania w konkretnym rozmiarze i o konkretnych właściwościach oraz realistycznej symulacji zachowania się ubrań na ruchomych sylwetkach (badania przemysłowe).

  • Etap 3 - Stworzenie środowiska testowego wraz z komponentem do generowania i wyświetlania animacji 3D oraz integracja elementów składowych w prototyp docelowego systemu i weryfikacja prototypu w warunkach operacyjnych (prace rozwojowe).

Projekt został doceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i otrzymał nominację do konkursu REGIOSTARS 2019.

Koordynatorem naukowym projektu był dr Andrzej Głowacz.